Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Pá Lông
Địa chỉ: Xã Pá Lông - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0223.507.199
Email: thcspalong@gmail.comthống kê truy cập

tk1Online: 9
tk2Tổng truy cập: 405.149

Liên kết web

  • left 5
  • left6
  • left7
  • cổng thông tin điện tử sơn la
  • công báo tỉnh son la
  • phong chong bao luc gia dinh
  • cd son la
  • Nguyễn Tấn Dũng

Tin bài từ cơ sở

KẾ HOẠCH bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2013

KẾ HOẠCH

bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2013

 

         

        Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non;

          Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học;

          Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS;

          Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-ĐTBD ngày 29/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2013 – 2014;

          Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các bậc học hè năm 2013 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy;

          Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên hè năm 2013 cho các cấp học, bậc học trong như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng giáo dục và đào tạo.

- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học, bậc học luôn luôn đạt Chuẩn theo quy định.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.

- Sau lớp bồi dưỡng tập trung tại tỉnh, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tiếp tục nghiên cứu và trực tiếp làm báo cáo viên tại các lớp bồi dưỡng đại trà tại các huyện theo các nội dung bồi dưỡng của kế hoạch.

- Kết thúc đợt bồi dưỡng tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học viên và lưu hồ sơ; tổng hợp kết quả học tập và xây dựng báo cáo đánh giá công tác bồi dưỡng hè năm 2013.

B. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

I. Bồi dưỡng chính trị

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2013 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Nội dung bồi dưỡng theo sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy và yêu cầu chính trị của huyện. Việc bố trí Báo cáo viên, thời gian tổ chức do Ban tuyên giáo các huyện ủy thống nhất, quyết định.

 - Thời gian hoàn thành các lớp bồi dưỡng chính trị xong trước 20/8/2013.

Kế hoạch chi tiết Dowload tại: http://www.thuanchau.edu.vn/ke-hoach-thong-ke/kh-so-45-ngay-3152013-ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-cho-can-bo-quan-ly-giao-vien-he-nam-2013.aspx